Regulamin

I. INFORMACJE WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony Hematologia.edu.pl.

1.2. Właścicielem Portalu jest firma Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie przy ul. Kilińskiego 18, (kod pocztowy: 20-809), REGON 060448596, NIP: 7122512756 (dalej: hematoonkologia.pl).

1.3. Strona hematologia.edu.pl jest stroną edukacyjną zajmującą się tematyką chorób hematologicznych i jest adresowana do lekarzy hematologów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych hematologicznych.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

  1. Strona – oznacza witrynę sieci Internet dostępną pod adresem https://hematologia.edu.pl stanowiącą własność Agnieszki Giannopoulos prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos”
  2. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Strony otrzymany po prawidłowej rejestracji na Stronie;
  3. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą z zasobów Strony.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO STRONY

2.1 Materiały zamieszczone na Stronie są dostępne po rejestracji Użytkownika na Stronie.

2.2. Prawidłowe korzystanie ze Strony jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.3. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. Zalecane jest stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiający uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 31 lub Chrome 45 lub Internet Explorer 11 lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, jak też telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez Stronę.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy. Weryfikacja Użytkownika jako lekarza następuje na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Rejestracja na Stronie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie lub skorzystanie z opcji „Zaloguj kontem Hematoonkologia.pl”.

3.3. Podczas rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych:
3.3.1. adresu e-mail,
3.3.2. hasła,
3.3.3. imienia i nazwiska,
3.3.4. numeru Prawa Wykonywania Zawodu.

3.4. Korzystając z opcji „Zaloguj kontem Hematoonkologia.pl” użytkownik przesyła dane z poprzedniego punktu automatycznie poprzez zalogowanie się w portalu Hematoonkologia.pl i autoryzowanie portalu do przekazania danych Stronie.

3.5. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

3.7. Hematoonkologia.pl może zablokować konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności Strony.

3.8. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy opcji „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej przy panelu logowania.

IV. ZOBOWIĄZANIA HEMATOONKOLOGIA.PL

4.1. Hematoonkologia.pl zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione przez zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do prowadzenia Strony.

4.2. Hematoonkologia.pl oświadcza, że dołożyła wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się na Stronie były zbierane i redagowane z należytą starannością i pochodziły z wiarygodnych źródeł.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, szczególnie z tzw. netykietą.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

5.4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Stronie podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – firmie hematoonkologia.pl.

5.5. Zasoby Strony nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy hematoonkologia.pl.

VI. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

6.1. Użytkownik może usunąć swoje Konto ze Strony poprzez wybranie opcji „usuń konto” na stronie profilu. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika.

6.2. Hematoonkologia.pl ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem. Hematoonkologia.pl powiadomi Użytkownika o powodach usunięcia Konta pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ STRONY

7.1. Strona ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, partnerzy jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

7.2. Hematoonkologia.pl oraz jej Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych na Stronie. Hematoonkologia.pl nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem ze Strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

7.3. Hematoonkologia.pl nie odpowiada za przypadki braku dostępności Strony zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Hematoonkologia.pl.

7.4. Hematoonkologia.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7.5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

7.6. Strona Hematologia.edu.pl zawiera linki do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że Hematoonkologia.pl rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

7.7 Hematoonkologia.pl zastrzega, że wszelkie treści prezentowane Stronie Hematologia.edu.pl stanowią własność Strony lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na Stronie, przetwarzane są przez firmę Hematoonkologia.pl Agnieszka Giannopoulos z siedzibą w Lublinie (administrator danych).

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Portal następujących danych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy,
c) adres internetowy, z którego Użytkownik wszedł do Portalu (tzw. referer),
d) informacje o przeglądarce, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) treści umieszczanych w Portalu przez użytkowników,
f) innych danych przekazywanych protokołem HTTP.

8.3. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Strony,
b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Hematoonkologia.pl w celach statystycznych oraz na potrzeby polepszenia jakości funkcjonowania Strony.

8.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych przez Strony, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych.

8.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Hematoonkologia.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu.

8.6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i innych informacji dotyczących Portalu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) wysyłanych pocztą elektroniczną poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera w profilu konta.

8.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej portalu poświęconej polityce prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.